China Artist Delegation

Fuhai Gu

Shaoxian Zhang

Wenliang Pan

Huanbo Wang

Jinquan Liu

Tudenggela

Lizhen Zhang

Zhiguo Zheng

Yao Wang

Guozhen Zhao

Yunchao Li


Local Artists

Rey Chen

Jenn Guan

Yong Ju, Hongmei Xing

Ching Shyu

Susan Marchand

Wenqiao Deng

Arthur Mu-sen Kao

Susan Chan

Cher Wollard

Deborah Barr

Rudi Amedeus Blondia

Nicholas Liang