Support Team

 

Lily Xu

Event Organizer

Deborah Barr

Show Chair

Rey Chen

Show Co-Chair

Ching Shyu

Volunteer Chair

Qiyixin Zeng

Translator

Zeyu Dong

Web Designer

Fuhai Gu

Event Co-Organizer

Rudi Amedeus Blondia

Show Co-Chair

Jenn Guan

Show Co-Chair

Yuki Mao

Event Coordinator

Qianqian Huang

Graphic Designer